Algemene voorwaarden van Lanskroon

Toepasselijkheid
De algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen door, bestellingen bij, leveringen door en betalingen aan Lanskroon Banketbakkerij. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien dit vooraf, per email en expliciet op punten gebeurt, waarbij de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. Door het accepteren van een aanbieding of het plaatsen van een bestelling geeft de klant van Lanskroon Banketbakkerij te kennen deze voorwaarden te aanvaarden.

Aanbiedingen en prijzen
Aanbiedingen door en prijzen van Lanskroon Banketbakkerij zijn vrijblijvend. Lanskroon Banketbakkerij accepteert geen aansprakelijkheid voor zet- of drukfouten. Lanskroon Banketbakkerij behoudt het recht om wijzigingen in kostprijzen, valutakoersen of (wettelijke) voorschriften per direct door te berekenen. Alle geldende prijzen zijn steeds inclusief BTW en exclusief order- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

Bestellingen
Bestellingen voor de volgende dag dienen uiterlijk om 16.00 door gegeven te worden. Door het plaatsen van een bestelling per telefoon, E-mail of Internet is de overeenkomst een feit. Lanskroon Banketbakkerij behoudt het recht om bestellingen zonder opgave van reden te weigeren, dan wel voorwaarden daaraan te verbinden, zoals het vragen van een vooruitbetaling.

Bezorg- en administratiekosten
Bestellingen kunnen bezorgd worden via Lanskroon Banketbakkerij of door direct contact op te nemen met een bezorgdienst. De bestelling wordt bezorgd op het door de klant aangeven tijdstip vanaf 9.45 uur. Bezorgkosten worden door de bezorgdienst bepaald en weergegeven. De klant dient wel te zorgen dat er iemand aanwezig is, om de bestelling in ontvangst te nemen. Indien er een factuur verstuurd dient te worden, kunnen administratiekosten berekend worden.

Leveringen
Indien de levering via Lanskroon Banketbakkerij is geregeld dan zal deze steeds streven naar snelle levering van het bestelde. Opgegeven levertijden zijn echter slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de overeenkomst te ontbinden. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden bedongen, gelden ook voor door Lanskroon Banketbakkerij ten behoeve van de levering ingeschakelde derden. De klant heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient de klant Lanskroon Banketbakkerij daarvan zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 24 uur na de aflevering, telefonisch of per email in kennis te stellen.

Betaling
De klant voldoet bij Lanskroon Banketbakkerij aan de verplichting, die ontstaat uit de onder punt bestellingen bedoelde overeenkomst, middels contante betaling of pin in onze winkel, iDeal (internet betaling). In het geval dat Lanskroon Banketbakkerij een factuur stuurt, zal de betaling binnen de termijn van veertien (14) kalenderdagen moeten plaatsvinden, zonder verrekening, korting en/of opschorting. Als datum van betaling geldt de datum van creditering van de bankrekening van Lanskroon Banketbakkerij.

Reclames, garantie en retourgoederen
De termijn voor reclames met betrekking tot geleverde goederen beperkt zich tot het onder punt leveringen gestelde. Indien is aangetoond, dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Lanskroon Banketbakkerij de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. Als garantietermijn voor geleverde producten geldt de termijn, die door Lanskroon Banketbakkerij wordt gegarandeerd, gerekend vanaf de datum van aflevering door Lanskroon Banketbakkerij. Binnen deze termijn vindt kosteloos vervanging van ondeugdelijke goederen plaats, indien zij vooraf bij Lanskroon Banketbakkerij zijn aangemeld is. 

Overdracht van risico en eigendom
Het risico van het geleverde gaat van Lanskroon Banketbakkerij over naar de klant, zodra de aflevering heeft plaatsgevonden. De eigendom gaat evenwel pas over, indien de klant aan al zijn onder het punt betaling bedoelde verplichtingen heeft voldaan.

Klantgegevens
Indien de klant aan Lanskroon Banketbakkerij opgave doet van een adres is Lanskroon Banketbakkerij gerechtigd alle bestellingen aan dat adres te verzenden met behoud van alle rechten zoals bedoeld in punt betaling. Klanten zijn verplicht adreswijzigingen telefonisch of per email te melden aan Lanskroon Banketbakkerij.

Aansprakelijkheid
Lanskroon Banketbakkerij is niet aansprakelijk voor schade, die niet aan opzet of grove schuld van Lanskroon Banketbakkerij is toe te rekenen dan wel ontstaan is door omstandigheden die niet voor risico van Lanskroon Banketbakkerij komen. Lanskroon Banketbakkerij draagt geen verantwoordelijkheid voor informatie, foto’s, folders en andere vormen van voorlichtingsmaterialen voor zover onder verantwoordelijkheid van derden uitgegeven. Voor handelingen en/of tekortkomingen van derden draagt Lanskroon Banketbakkerij eveneens geen verantwoordelijkheid. Lanskroon Banketbakkerij is niet aansprakelijk voor misverstaan, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Lanskroon Banketbakkerij, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Lanskroon Banketbakkerij. Aansprakelijkheid voor schade waartegen de klant reeds is verzekerd wordt ten alle tijden door Lanskroon Banketbakkerij uitgesloten.

Diversen
De klant van Lanskroon Banketbakkerij dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten, welke rusten op de door Lanskroon Banketbakkerij geleverde producten, geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. Lanskroon Banketbakkerij garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrechten van derden. Ingeval van overmacht heeft Lanskroon Banketbakkerij het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van enige bestelling op te schorten, dan wel zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit de klant telefonisch of per email mede te delen en zulks zonder dat Lanskroon Banketbakkerij gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordt iedere tekortkoming verstaan, die niet aan Lanskroon Banketbakkerij kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Rechten
Alle contacten en transacties met Lanskroon Banketbakkerij geschieden onder voorbehoud van alle rechten en aanspraken van Lanskroon Banketbakkerij. Niets uit uitgaven of publicaties van Lanskroon Banketbakkerij mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in digitale vorm, of openbaar gemaakt, in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Lanskroon Banketbakkerij.

Toepasselijk recht
Op alle rechtsbetrekkingen tussen Lanskroon Banketbakkerij en haar klanten is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Klachten
De klant is gehouden de goederen direct na op- of aflevering te keuren. Klachten dienen op straffe van verval van alle rechten binnen 5 dagen na het tijdstip van aflevering van goederen, telefonisch – of per e-mail bij Lanskroon Banketbakkerij te worden ingediend, onder de gespecificeerde opgave van de aard van de klachten ten aanzien van de afgeleverde goederen. Manco’s en bij aflevering zichtbare gebreken dienen echter binnen 6 uur na aflevering bij Lanskroon Banketbakkerij te worden gemeld, op straffe van verval van alle rechten daaruit voortvloeiende.

Lanskroon Banketbakkerij
Singel 385
1012 WL Amsterdam
[T] 020 – 6237743
[W] https://lanskroon.nl/
[E] bestellingen@lanskroon.nl
[KvK] 73842184
[BTW nr.]: NL002106850B80
[BANK]: NL34 RABO 0337530246
[Bic swift code]: RABONL24